ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

E-mail Εκτύπωση

ΑΡΘΡΟ 1

Α. 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις των:

 1. N. 1080/1980
 2. Ν. 1491/1984
 3. Ν. 1043/1980
  1. Ν. 1577/1985 άρ.19 (ΓΟΚ) και του Ν. 2831/2000 (τροποποίηση των διατάξεων του Ν1577/85)
  2. Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.»άρ.34,47και48
  3. Ν. 1828/89
  4. Ν. 1900/90
  5. Ν. 1337/83άρ.17,παράγραφος4
  6. Ν. 1337/1983  άρθρο.6
  7. Ν. 2300/95
  8. Ν. 3254/04
  9. Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ. 18/Α΄/1984)
  10. Ν. 2218/1994
  11. Β.Δ. από 24/9/20-10-58 άρθρο 13
  12. Π.Δ. 267/21.8.1998–Φ.Ε.Κ.195Α
  13. Ποινικός Κώδικας αρ.292 παρ 1.
  14. Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
  15. της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ201/1791/1998
  16. της εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
  17. Απόφαση 78753 / 14573 / 86 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
  18. της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000

 

2. ΈΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός αφορά:

Α) Την χρήση κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Ζηρού.

Β) Την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων, περίπτερα πώλησης διαφόρων ειδών και άλλες χρήσης που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.

 

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Όπου αναφέρεται στο παρόντα κανονισμό «κοινόχρηστος χώρος» εννοείτε ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Νόμος 1080/1980) όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. ΣΚΟΠΟΙ

Στόχος του παρόντα κανονισμού είναι να ρυθμιστούν οι χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί

 • ή όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
 • Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 • Η πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς πεζοδρόμια κ.λ.π.
 • Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων.
 • Η ποιότητα ζωής των πολιτών
 • Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

2) Η Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητεί την συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα.

3) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο.

4) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το διάδοχο συλλογικό όργανο επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 1. 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Γενικές αρχές

 • Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου  μόνο σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 • Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
 • Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμιά περίπτωση.
 • Για γωνιακά καταστήματα ισχύει ότι μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και στις δύο (οι περισσότερες) όψεις του καταστήματος.
 • Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν πρόσθετες κατασκευές όπως κουρτίνες, υλικά κάλυψης από ναύλων (τέντες διάφανες κλπ) και οποιαδήποτε άλλη σταθερή κατασκευή κάλυψης του χώρου.
 • Κατά τους χειμερινούς μήνες θα μπορούν να τοποθετηθούν κινητές θερμάστρες του χώρου χωρίς σταθερή κατασκευή.
 • Απαγορεύεται η σταθερή σύνδεση με το φυσικό έδαφος οποιασδήποτε κατασκευής καθώς και η τοποθέτηση γλαστρών ή άλλων αντικειμένων.
 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για τραπεζοκαθίσματα κοινόχρηστους χώρους.
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.
 • Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος.
 • Γενικά απαγορεύεται η κοπή και το κλάδεμα δέντρων. Για περιπτώσεις που υπάρχει δέντρο σε χώρους που θα παραχωρηθούν για χρήση υπεύθυνη είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Καθορίζεται σαν ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το 1/3 του πλάτους του πεζόδρομου από κάθε πλευρά, μετρούμενου από ρυμοτομικής εις ρυμοτομική γραμμή.

Η παραπάνω ζώνη θα περιορίζεται πλευρικά από την προβολή των ορίων του καταστήματος.

Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των παράπλευρων και εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει.

Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινοχρήστου έκτασης ή Δημοσίου κτιρίου, δύναται να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ακόμα 1/3 του πλάτους του, περιορισμένου πλευρικώς από την απέναντι προβολή των ορίων του προσώπου του καταστήματος.

Είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον απέναντι και περιορισμένο πλευρικώς από τις προβολές των ορίων του καταστήματος τμήμα, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτήτων που χρησιμοποιούν η διαμένουν στο ακίνητο όπως η νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης των πεζών όχι λιγότερο από 3 μέτρα και συγκεκριμένα στο κέντρο του πεζοδρόμου.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Α. Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 1,2 μέτρων, δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης.

β. Σε πεζοδρόμια από 1,2 μέχρι 4 μέτρα το πλάτος διέλευσης πεζών όχι λιγότερο του 1,20 μέτρου.

γ. Σε πεζοδρόμια άνω των 4 μέτρων όχι μικρότερο των 2 μέτρων.

δ. Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράτε στο πλάτος του πεζοδρομίου.

ε. Για την επέκταση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο πρόσωπο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας καθώς και για την οριοθέτηση τους ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά για τους πεζοδρόμους.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Γενικά επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες. Σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να καταληφθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του ελεύθερου χώρου της πλατείας.

Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες επιτρέπεται σε ζώνη που θα περιορίζεται πλευρικά από την προβολή των ορίων του εκάστοτε καταστήματος.

Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των παράπλευρων και εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει.

Συγκεκριμένα:

1. για την πλατεία ηρώων Πολυτεχνείου και τους πεζοδρόμους που οδηγούν σε αυτή

2. για την πλατεία Παπανδρέου

3. για την πλατεία Καραμανλή

4. για την πλατεία Πελαργών

5. για την πλατεία έναντι ΟΤΕ

6. για την πλατεία Μάστακα

7. για την πλατεία Μητέρας

οι χώροι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται στα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τον Κανονισμό λειτουργίας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Η΄ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από το Δήμο Ζηρού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπ/σιων.

Η άδεια αφορά σε σκιάδια, κινητές θερμάστρες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.

Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.

Η μορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Όσον αφορά στα σκιάδια, άδεια θα χορηγείται μόνον για τέντες επί του κτιρίου και ομπρέλες. Όσον αφορά τις ομπρέλες, αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην είναι υπερμεγέθεις, να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. Για την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου ισχύει ότι θα πρέπει αυτή να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα.
 • Για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν πρόταση, που θα εγκρίνεται από τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων μέχρι 1μ πέραν της οικοδομικής γραμμής του καταστήματος σε πεζοδρόμια τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

Το πλάτος διέλευσης για τους πεζούς πρέπει να είναι σε πεζοδρόμια 2 μέτρων και άνω να είναι τουλάχιστον 1,5 μ και σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου των 2 μέτρων τουλάχιστον 1μ.

Ισχύουν οι γενικές αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού και επιπλέον:

 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 • Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 2 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.  

 

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

 • ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
 • ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.),
 • ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ,
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΛΠ.

Η χορήγηση της σχετικής άδειας θα δίνετε κατά περίπτωση και μετά από σχετική αίτηση και αφού ληφθούν υπόψη και οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, που δεν έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, ύστερα από γνώμη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της Τροχαίας και άλλης συναρμόδιας υπηρεσίας.

5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Η χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερα θα γίνεται σύμφωνα με παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να παρεμποδίζει την λειτουργία της πόλης και την ανάδειξη των πολιτιστικών της χαρακτηριστικών.
 • Διευκρινίζεται ότι οι χορηγούμενες ή χορηγηθείσες «άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρου» περιλαμβάνουν παραχώρηση ατελώς κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 1,50*1,70 μ. (Φ.900/12/158489/23.03.2006)
 • Πέραν του πιο πάνω παραχωρούμενου για την εγκατάσταση του κάθε περιπτέρου κοινόχρηστου χώρου, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από τον Δήμο Ζηρού και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ετήσια άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην περίμετρο του περιπτέρου για εγκατάσταση των εξής:

1. ενός δίθυρου ψυγείου αναψυκτικών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,10*0,60

2. ενός καταψύκτη παγωτών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,35*0,60  και

3. μίας κατασκευής ραφιών πλάτους μέχρι 35 εκ., μήκους μέχρι 3.00μ. και ύψους μέχρι 1,00μ. για την τοποθέτηση περιοδικών και εφημερίδων.

Όλα τα πιο πάνω τοποθετούνται με την μία πλευρά τους σε επαφή με το σώμα  του περιπτέρου και πέραν αυτών καμία άλλη σταθερή ή κινητή κατασκευή δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερικά του περιπτέρου.

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων γύρω από τα περίπτερα.
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 • Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση  εμπορευμάτων και άλλων λειτουργικών στοιχείων γύρω από τα περίπτερα.

ΑΡΘΡΟ 3

1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1)   Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων ή και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού (εφ’ όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

Η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

2)   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

Γ. Ταμιακή απόδειξη της επιχείρησης όπου να φαίνεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δ. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Ε. Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται για την ακρίβειά του ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 1. Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια.
 2. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα.

 

2.   ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Η΄ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων κλπ. θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπ/σιων του Δήμου και να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα του κοινοχρήστου χώρου, όπου εντάσσεται ο παραχωρημένος χώρος τραπεζοκαθισμάτων του αιτούντος, σε ανάλογη κλίμακα (1/200 ή 1/100), στο οποίο θα σημειώνονται το περίγραμμα του συγκεκριμένου χώρου τραπεζοκαθισμάτων, το εμβαδόν και οι διαστάσεις του, οι προβολές των σκιαδίων, των τεντών ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια, τα περιγράμματα τουλάχιστον των όμορων παραχωρημένων χώρων των άλλων καταστημάτων, καθώς και τα σημεία λήψης φωτογραφιών.
 • Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινοχρήστου χώρου.
 • Φωτογραφίες, σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη, σε κλίμακα 1:50 των σκιαδίων) και σχέδια των λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε κλίμακα 1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωματική πρόταση και ο τρόπος στήριξης.
 • Δήλωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια των σκιαδίων ή άλλων κατασκευών για τις οποίες αυτή απαιτείται.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

2.   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί.

Γ.  Ταμιακή απόδειξη της επιχείρησης όπου να φαίνεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δ. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Ε. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

3.   Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

4.   Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου θα αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός του εμπορικού καταστήματος.

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1)   Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των οικοδομικών υλικών (εφ’ όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν οικοδομικά υλικά, ισχύουν μέχρι την ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα οικοδομικά υλικά.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια νερά. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, ‘κονταίινερ’ κ.λ.π.)

2)   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Β. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

Ε. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Στ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της οικοδομής, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

 1. Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταμείο του Δήμου με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια.

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Γενικές αρχές:

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
 • Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
 • Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από Διαφήμιση.
 • Δεν χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανομή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης .
 • Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.
 • Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΠΔΣ για τα τέλη διαφήμισης.
 • Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων.
 • Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο να προσκομίζεται ή σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα (άδεια από Αστυνομικό Τμήμα  κλπ).
 • Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
 • Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων.
 • Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .

 

Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1.   Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών  εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπ/σιων του Δήμου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα.

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα φορά. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο.

2.   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

A. τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση,

B. ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης

Γ. κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

 1. Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταμείο του Δήμου με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια.

Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

 

6.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Γενικές αρχές:

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .
 • Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
 • Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης  κυκλοφορίας.
 • Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
 • Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων υλικών θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1.   Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπ/σιων του Δήμου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον ένα πέντε ημέρες νωρίτερα.

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.

2.   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για φορτοεκφόρτωση βαρέων υλικών

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

A. τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν,

B. ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής της κυκλοφορίας

Γ. κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

3.   Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταμείο του Δήμου με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια.

 

7.   ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.

Γενικές αρχές:

 • Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων σ’ αυτά και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .
 • Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης  κυκλοφορίας.
 • Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
 • Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
 • Η αστυνόμευση των παραπάνω εργοταξίων συνίσταται στην παρακολούθηση και εποπτεία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των έργων.
 • Οι παραπάνω υπηρεσία προτείνει  στον κύριο του έργου τα αναγκαία μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, για την αποτροπή κινδύνων για τους πεζούς και τα οχήματα

Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1.   Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπ/σιων του Δήμου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον ένα πέντε ημέρες νωρίτερα.

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.

2.   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου:

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

A. τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού καθώς και του Τεχνικού Ασφαλεία

B. ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου

Γ. τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει  για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων

Δ. κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

3.   Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταμείο του Δήμου με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια.

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ.

Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Πριν από την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

2.   Διαδικασία για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε περίπτερα

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ  Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.

Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

Γ. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Ε. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Στ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

3.  Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

4.   Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του περιπτέρου

ΑΡΘΡΟ 4

Παραβάσεις - Πρόστιμα

1.  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης –υπερβάσεων αδειών κατάληψης, κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.1828/89.

Σε περίπτωση τοποθέτησης:

α. μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που καθορίζεται ετησίως με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τα ετήσια τέλη Κοινοχρήστων χώρων, σε βάρος του Κ.Α. 152.9.γ του Προϋπολογισμού και ανακαλείται η τυχών χορηγηθείσα άδεια μουσικής του καταστήματος,

β. αυθαίρετων κατασκευών και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού, επιβάλλεται η ποινή της ανάκλησης αδείας και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1900/90 κυρώσεις.

Όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου καθ’ υποτροπή και μετά την επιβολή των νομίμων κυρώσεων, δεν νομιμοποιείται ο αυθαίρετος χρήστης στην χορήγηση αδείας κατάληψης του ιδίου χώρου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ποτέ να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων το χρονικό διάστημα της αυθαιρέτου χρήσης.

2.   Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν.1337/83 ‘περί αυθαιρέτων κατασκευών και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/21.8.1998 –Φ.Ε.Κ. 195Α και στην ΥΑ 9732/2004 τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου –άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου-, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983.

Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, ασκείται ποινική δίωξη εναντίον των παραβατών.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας προβλέπεται η κατάθεση ένστασης σε προθεσμία 30 ημερών, ή αντί αυτής, σε περιπτώσεις αποδοχής της έκθεσης αυτοψίας, αίτηση, σύμφωνα με το Ν. 2300/95 και μείωση των προστίμων κατά 30% μέχρι το ελάχιστο ποσό των 500 Ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Μεταβατικές διατάξεις

1. Δεν παραχωρείται  κοινόχρηστος χώρος για κατάληψη στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Στους δρόμους και στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,2 μέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π,
 • Στις νησίδες των οδών.
 • Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 1,2 μέτρων.

 

2. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες καταστημάτων:

 • Εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου.
 • Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων, ανθρωποζυγών και ψυχωμένων πάγκων.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 1828/89 & 1900/90, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο συντελεστή που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 6

Ισχύς του Κανονισμού

 1. Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.
 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση του.

Ο ανωτέρω κανονισμός να δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική Εφημερίδα.

 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 
Οδηγός Πλοήγησης: Αρχική Ο Δήμος Νέα/Ανακοινώσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δημοσκόπηση

Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες στον ιστοχώρο του Δήμου μας;